ورود کاربر

  ###-######-#    
   
alertنام کاربري و يا کلمه عبور وارد شده اشتياه ميباشد

توجه
کد ملي را به فرمت زير وارد نماييد
123-123456-1
کلمه عبور  در ابتدا همان کد ملي به  فرمت بالا مي باشد که بعد از ورود تغيير دهيد
در صورت فراموشي کلمه عبور با اداره رفاه دانشگاه محل تحصيل خود تماس بگيريد

تاريخ روز

شهريور _ 1394


14