ورود کاربر

  ###-######-#    
   
Captcha حاصل جمع
alertنام کاربري و يا کلمه عبور وارد شده اشتياه ميباشد نام کاربري و يا کلمه عبور وارد شده اشتياه ميباشد

توجه کد ملي را به فرمت زير وارد نماييد
123-123456-1
کلمه عبور  در ابتدا همان کد ملي به  فرمت بالا مي باشد که بعد از ورود تغيير دهيد
در صورت فراموشي کلمه عبور با اداره رفاه دانشگاه محل تحصيل خود تماس بگيريد

ثبت نام دانشجويان در سايت


تاريخ روز

مرداد _ 1395


03